Egzaminy

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie monter/ blacharz izolacji przemysłowych są adresowane (w przypadku egzaminu czeladniczego) do osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3-letnią szkołę zawodową o wybranym (jeden z w/w) profilu oraz (w przypadku egzaminu mistrzowskiego) zdobyły tytuł czeladnika i posiadają 6-letni staż pracy na stanowisku moner/ blacharz izolacji przemysłowych. O tytuł mistrza mogą się ubiegać także te osoby, które posiadają tytuł czeladnika i prowadzą własną działalność gospodarczą o profilu zbieżnym z profesją, w której chcą przystąpić do egzaminu.

Czas trwania egzaminu: 3 dni.

Miejsce egzaminu: sala szkoleniowa (egzamin teoretyczny: ustny, pisemny) i warsztat (egzamin praktyczny) R&M Centrum Szkolenia Zawodowego ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice). Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w obecności przedstawicieli Izby Rzemieślniczej.

Wymogi: Uczestnicy egzaminu muszą posiadać kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe w wybranej profesji (monter/blacharz) oraz uiścić opłatę egzaminacyjną.

Informacje dla egzaminowanych: Na czas trwania egzaminu praktycznego, jego uczestnicy są zobowiązani do posiadania ubrania roboczego (odzież, obuwie ochronne). Podczas egzaminu teoretycznego obowiązuje strój oficjalny. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) oraz uzupełnienie wymaganej dokumentacji (na miesiąc przed egzaminem) jest podstawą do rezerwacji miejsca na egzaminie.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

System badania kompetencji zawodowych jest w szczególności adresowany do pracowników, którzy posiadają doświadczenie w pracy, ale dla posiadanych umiejętności nie mają żadnego potwierdzenia. Ocena kompetencji pracowniczych to nic innego, jak badanie wiedzy, umiejętności, postaw i wartości, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Zalety systemu:

  • Realny obraz kompetencji kandydata
  • Zaraz po zakończeniu pierwszego etapu badania pracodawca zna aktualny poziom wiedzy i umiejętności pracownika
  • Ograniczenie zbędnej biurokracji i oszczędność czasu
  • Narzędzie pomocne w ustaleniu ścieżki kariery
  • Wskazanie mocnych i słabych stron pracownika

Site test NORSOK R004 to egzamin, który przeprowadzany jest w oparciu o standardy norweskie. Egzaminowani muszą wykazać się znajomością normy nie tylko w teorii, ale również w praktyce, wykorzystując odpowiednie materiały izolacyjne, zgodnie ze sztuką montażu. Egzamin adresowany jest do osób, które posiadają doświadczenie (min. 2 lata) w montażu izolacji przemysłowych i brały udział w realizacji projektów zagranicznych. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień norweskich.

Czas trwania egzaminu: do 2 dni w zależności od zakresu podanego przez Inwestora.

Miejsce egzaminu: sala szkoleniowa (egzamin teoretyczny) i warsztat (egzamin praktyczny) R&M Centrum Szkolenia Zawodowego ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice.

Wymogi: Uczestnicy egzaminu muszą posiadać min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej profesji (monter/blacharz) oraz uiścić opłatę egzaminacyjną przed przystąpieniem do egzaminu.

Informacje dla egzaminowanych: Na czas trwania egzaminu praktycznego, jego uczestnicy są zobowiązani do posiadania ubrania roboczego (odzież, obuwie ochronne). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy), przesłanie świadectw/-a pracy, dokumentującego posiadane doświadczenie oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest podstawą do rezerwacji miejsca na egzaminie.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

Egzamin monter rusztowań wg ISO 17024 – uprawnienia holenderskie, to egzamin odbywający się na podstawie regulacji prawnych krajów takich jak Holandia i Belgia. Mogą podejść do niego tylko uczestnicy szkolenia, którzy odbyli już pełne szkolenie z danego poziomu zaawansowania.

Egzamin ten nadzorowany jest przez przedstawiciela IQC (International Quality Consultancy). Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego skutkuje wydaniem certyfikatu przez DNV-GL.

Egzamin monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych – uprawnienia polskie, to egzamin zewnętrzny, przed Komisją IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), jego pozytywny wynik jest równoznaczny z nabyciem polskich uprawnień i wydaniem książeczki montera rusztowań (Książka Operatora Maszyn Roboczych).